අගමැති, ජාතික නීති සතියට

අගමැති, ජාතික නීති සතියට

අද (03) දින “ජාතික නීති සතිය” නිමිත්තෙන් නීතීඥ සංගමයේ ගොඩනැගිලි සංකීර්ණයේ සංවිධානය කර තිබූ උත්සවයට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහභාගී විය.

Share This:

Filed in: All

Share this post

One thought on “අගමැති, ජාතික නීති සතියට

  1. Beware of Maoists. Don’t trust these Maoists. Tommorrow they will side with China and make Nepal a part of Cheer.Againd that Monarchy was not good but even Maoists are not good.

    Reply

Post Comment