අද රාත්‍රී සිට දුම්රිය වර්ජනයේ

අද රාත්‍රී සිට දුම්රිය වර්ජනයේ

විශ්‍රාම වැටුප් අහිමි කිරීම දුම්රිය අධිකාරියක් කිරීම, දුම්රිය ඉඩම් පවරා ගැනිම හා අවිධිමත් බඳවා ගැනීම් පිළිබදව අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට වර්ජනය කරන බවත් අවස්ථා කිහිපයකදි තම ඉල්ලිම් පිළිබ කරුණු ඉදිරිපත් කර ඇති නමුත් කිසිඳු විසඳුමක් නොලැබුණු නිසා අද (දෙසැම්බර් මස 1) පැවැත්විමට නියමිත දුම්රිය වර්ජනය ඒ අයුරින්ම පැවැත්වෙන බව දුම්රිය වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ පෙරමුණේ ලේකම් සම්පත් රාජිත මහතා පවසයි. දුම්රිය වෘත්තිය සමිති 60 ක පමණ සේවකයන් මීට සහභාගිවන බව ඒ මහතා පැවැසිය.

Share This:

Filed in: All

Share this post

One thought on “අද රාත්‍රී සිට දුම්රිය වර්ජනයේ

Post Comment