අනාරක්‌ෂිත දුම්රිය ගේට්‌ටු මුරකරුවෝ ඊයේ සිට වැඩ වර්ජනයක

අනාරක්‌ෂිත දුම්රිය ගේට්‌ටු මුරකරුවෝ ඊයේ  සිට වැඩ වර්ජනයක

අනාරක්‌ෂිත දුම්රිය ගේට්‌ටු මුරකරුවන් ඊයේ (30 වැනිදා) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට වැඩ වර්ජනයක්‌ අරඹා තිබේ.

Share This:

Filed in: All

Share this post

One thought on “අනාරක්‌ෂිත දුම්රිය ගේට්‌ටු මුරකරුවෝ ඊයේ සිට වැඩ වර්ජනයක

Post Comment