ඌවේ පාසැල් 500 ක් සංවර්ධනයට

ඌවේ පාසැල් 500 ක් සංවර්ධනයට

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් ක්‍රියාවට නංවා ඇති ලගම පාසැල හොදම පාසැල බවට පත්කිරීමේ රජයේ වැඩසටහන යටතේ රුපියල් මිලියන 5000 ක මුදලක් ඌව පළාත තුල පිහිටි දුෂ්කර පාසැල් 500 ක් සංවර්ධනය කිරීම සදහා වෙන්කර ඇත.
වසර 2016 සිට 2020 වසර තෙක් ක්‍රියාවට නැංවෙන මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන පාසැල්වල නව ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම , භාණ්ඩ හා උපකරණ ලබා ගැනිම ,මානව සම්පත් සංවර්ධනය ,ජල විදුලි සනීපාරක්ෂක පහසුකම් නවීකරනය කිරීම ,ඇතුලු සංවර්ධනව්‍යාපෘති රැසක් ක්‍රියාවට නැංවීමට යෝජිතය.

Share This:

Filed in: All

Share this post

One thought on “ඌවේ පාසැල් 500 ක් සංවර්ධනයට

Post Comment