කටුනායක ආරක්ෂාවට සුනඛයන් 20ක්

කටුනායක ආරක්ෂාවට සුනඛයන් 20ක්

කටුනායක බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළේ මෙහෙයුම් කටයුතුවල ආරක්ෂාව ඉහළ නැංවීම සඳහා සුනඛයින් යෙදවීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවී තිබෙන අතර සුනඛ පැටවුන් 20ක් මිලදී ගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී තිබේ. ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා විසින් මීට අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත්කර තිබේ.

Share This:

Filed in: All

Share this post

One thought on “කටුනායක ආරක්ෂාවට සුනඛයන් 20ක්

Post Comment