කොරියා නැවට වාහන පටවන්න නාවික හමුදා සහාය

කොරියා නැවට වාහන පටවන්න නාවික හමුදා සහාය

වාහන ප්‍රවාහන නෞකාවක් වන ‘ග්ලෝවිස් ෆීනික්ස්’ නෞකාවට කාර් සහ ජීප් රථ 1,086ක් පැටවීමට නාවික හමුදාව ඊයේ (13) ශීඝ්‍රව සහ කාර්යක්ෂමව රථ වාහන පැටවීමේ කටයුතුවලින් අනතුරුව අද (14) එම නෞකාව එහි ඊළඟ නැවතුම් වරාය වන දකුණු අප්‍රිකාවේ ඩර්බන් වරාය වෙත පිටත්වීමට නියමිත අතර මේ දකුණු කොරියානු වාහන ප්‍රවාහන නෞකාව දෙසැම්බර් (11) වැනි දින හම්බන්තොට පිටත වරායට ප්‍රවිෂ්ට වු අතර, එය ඊයේ (13) වාහන පැටවීම සඳහා හම්බන්තොට වරායේ ජැටිය වෙත පැමිණෙන ලදී.

Share This:

Filed in: All

Share this post

One thought on “කොරියා නැවට වාහන පටවන්න නාවික හමුදා සහාය

  1. My name is Richard Santillan I was browsing internet and found your blog. The author did a great job. I will subscribe to your RSS feeds. Thank you for your counoibttirn. I am a web designer myself. And here some examples of the websites that I designed for company.

    Reply

Post Comment