ජනවාරියේ දී වොක්ස්වැගන් ඇතුළු කර්මාන්තශාලා කිහිපයක වැඩ අරඹනවා

ජනවාරියේ දී වොක්ස්වැගන් ඇතුළු කර්මාන්තශාලා කිහිපයක වැඩ අරඹනවා

වොක්ස්වැගන් වාහන නිෂ්පාදනය කිරීමේ කර්මාන්තශාලාව ලබන වසරේ ජනවාරි මස කුලියාපිටියේදී ආරම්භ කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළ අතර වොක්ස්වැගන් කර්මාන්තශාලාව ආරම්භ කරන්නේ කවදා දැයි ඇතුළු බොහෝ දේ බොහෝ දෙනා විමසූ බව පැවැසූ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඒ පිළිබඳ තිබූ ගැටලු නිරාකරණය කර ලබන ජනවාරි මාසයේදී එහි වැඩ ආරම්භ කරන බවද අගමැතිවරයා කීය.

“ජනවාරි මාසයේදී තවත් නව කර්මාන්ත ශාලා කිහිපයක කටයුතු සංකේතාත්මකව අරඹන බවද අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කළේය.

Share This:

Filed in: All

Share this post

One thought on “ජනවාරියේ දී වොක්ස්වැගන් ඇතුළු කර්මාන්තශාලා කිහිපයක වැඩ අරඹනවා

Post Comment