ජල විදුලි නිෂ්පාදනය අර්බුධයක

ජල විදුලි නිෂ්පාදනය අර්බුධයක

start:
ජල විදුලිය 11% දක්වා පහත වැටී තිබෙන බවට වාර්තා වන අතර ජල විදුලිය නිපදවන ජලාශවල ජලමට්ටම මේ වනවිට 33% දක්වා පහත වැටී ඇති අතර මෙරට සමස්ත විදුලි අවශ්‍යතාවෙන් 52%ක් නොරොච්චෝලේ බලාගාරය තුළින් ලබාදෙන බවද වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.
End:

Share This:

Filed in: All

Share this post

One thought on “ජල විදුලි නිෂ්පාදනය අර්බුධයක

Post Comment