දඩ මුදල් නැතිව වාහන පැවරීමේ සහන කාලය හෙටින් අවසන්

දඩ මුදල් නැතිව වාහන පැවරීමේ සහන කාලය හෙටින් අවසන්

වාහන හිමිකරුවන්ට දඩ මුදල් අයකර ගැනීමකින් තොරව වාහන පැවරීම් කර ගැනීම සඳහා ලබාදී තිබූ සහන කාලය හෙට (30) අවසන් වෙයි. එහෙත් පසුගිය මස 30 වැනිදා දක්වා වූ අවසන් සතියක කාලය වන විට නාරාහේන්පිට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවට දිනකට දහස්ගණනක පිරිසක් පැමිණෙමින් තිබුණි. එම නිසා අයදුම්කරුවන්ට තවදුරටත් සහනයක් ලබා දෙමින් හෙට (30) දක්වා එම සහන කාලය දීර්ඝ කිරීමටත් පළාත් දිස්ත්‍රික් කාර්යාලවලට අයදුම්පත් භාරදීමටත් පහසුකම් සලසා තිබුණි. හෙට දින පස්වරු වනතෙක් වාහන පැවරීම්වලට අදාළ ලියකියවිලි භාරදීමට නොහැකි වන පිරිසට යළි සහන කාලයක් නොලැබේ. හෙට දින පැමිණෙන සෑම අයදුම්කරුවකුගේම අයදුම්පත් කෙසේ හෝ බාර ගැනීමට කටයුතු කරගෙන යන බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා කියයි.

Share This:

Filed in: All

Share this post

One thought on “දඩ මුදල් නැතිව වාහන පැවරීමේ සහන කාලය හෙටින් අවසන්

Post Comment