නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරන්න කෝප් සභාපති ජනාධිපති බැඳුම්කර කොමිසමේ අනුමැතිය අපේක්ෂාත කරනවා

නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරන්න කෝප් සභාපති ජනාධිපති බැඳුම්කර කොමිසමේ අනුමැතිය අපේක්ෂාත කරනවා

කෝප් සභාපති සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතාගෙන් සාක්‌ෂි විමසීම ඊයේ (08) ජනාධිපති බැඳුම්කර කොමිසම හමුවේ සිදුවිය.

මහ බැංකු බැඳුම්කර නිකුතු පිළිබඳ කෝප් වාර්තාවේ නිගමන සහ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ජනාධිපති බැඳුම්කර කොමිසමේද අනුමැතිය ලැබෙනු ඇතැයි තමා විශ්වාස කරන බව පාර්ලිමේන්තු පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාවේ (කෝප්) සභාපති සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා එහිදී සාක්‌ෂි දෙමින් පැවසීය.

නීත්‍යානුකූලව රටේ මූල්‍ය පාලන බලය පාර්ලිමේන්තුව සතුය.  එබැවින්, කෝප් වාර්තාවේ නිගමන සහ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම මුළු මහත් ජනතාවගේම මූල්‍ය පාලනය පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවට ඇති වගකීමට අනුව සිදුවිය යුත්තක්‌ බවද කෝප් සභාපතිවරයා පැවසීය.

බැඳුම්කර ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවේ පරීක්‌ෂණ ක්‍රියාවලියෙන් පසුවත් මහ බැංකුව පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාවට බැඳීමක්‌ ඇති ආයතනයක්‌ ලෙස කෝප් වාර්තාවේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඇති ඔවුන්ගේ බැදීම ඔවුන් පාර්ලිමේන්තුවට වාර්තා කළ යුතු බවද සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මන්ත්‍රීවරයා කීවේය.

පාද සටහන් රහිත කෝප් වාර්තාවට තමාද ඇතුළු මන්ත්‍රීවරු 15 දෙනෙක්‌ එකඟ වූ බවද පාද සටහන් සහිත වාර්තාවට මන්ත්‍රීවරු 09 දෙනෙක්‌ එකඟ වූ බවද කෝප් වාර්තාවේ නිගමන සහ නිර්දේශවලට එම සියලුම මන්ත්‍රීවරුන් එකඟ වූ බවද හඳුන්නෙත්ති මහතා කීවේය.
කෝප් වාර්තාවේ නිගමන සහ නිර්දේශවලට සියලු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ එකඟතාව තිබෙන නිසා කරුණු මත ඇති වූ ප්‍රතිවිරෝධතාව වැදගත් ලෙස සැලකිය යුත නැති බව තමා විශ්වාස කරන බවද ඒ අනුව පාද සටහන් ඇතුළත් කළේ එම එකඟ නොවන කරුණු ගැන කරුණු සම්බන්ධව පැහැදිලි කිරීමක්‌ වශයෙන් බවද කෝප් සභාපති සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මන්ත්‍රීවරයා කොමිසම හමුවේ අසන ලද ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙමින් කීවේය.

Share This:

Share this post

Post Comment