‘පුංචි ඡන්දය මාර්තු 31ට පෙර අනිවාර්යයි‘

‘පුංචි ඡන්දය මාර්තු 31ට පෙර අනිවාර්යයි‘

පළාත් පාලන මැතිවරණය ලබන වසරේ මාර්තු 31 වැනිදාට පෙර නිශ්චිත වශයෙන්ම පැවැත්වීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බව පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා කොළඹ දී අද (15) පැවසු අතර මැතිවරණ සීමා නිර්ණය අභියාචනා කමිටුව ඔවුන්ගේ වාර්තාව තමාට ඉදිරිපත් කරන දිනට පසු දිනම පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා වන ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරන බව ද අමාත්‍යවරයා කීය.

Share This:

Filed in: All

Share this post

One thought on “‘පුංචි ඡන්දය මාර්තු 31ට පෙර අනිවාර්යයි‘

Post Comment