පොඩි මිනිහාගේ ඉඳලා ලොකු මිනිහා දක්වා පගා ගහනවා: නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා

පොඩි මිනිහාගේ ඉඳලා ලොකු මිනිහා දක්වා පගා ගහනවා: නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා

අද දින (21) පාර්ලිෙම්න්තුවේ  අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරි‍යගේ වැටුප හා දීමනා ප්‍රතිශෝධනය කිරීම සම්බන්ධ විවාදය පැවැත්විණි.  

එහි දී විවාදයට එක්වු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා, “හොරු කියන ජාතිය පක්ෂ, පාට, බේදයකින් ආගම් බේදයකින් ජාති බේදයකින් තොරව ඉන්නවා.  නිල් හොරු ඉන්නවා; කහ හොරු ඉන්නවා; රතු හොරු  ඉන්නවා; කොළ හොරු ඉන්නවා; නොයෙකුත් ජාතියේ හොරු ‍ඉන්නවා,” යනුවෙන් විවාදාත්මක ප්‍රකාශයක් සිදු කරනු ලැබීය.

පගාව පිළිකාවක් ලෙස පැති‍ර ඇති බව ප්‍රකාශ කල ඔහු තව දුරටත් මෙසේ ප්‍රකාශ කලේය “දැන් මේ පොඩ්ඩකට කලින් අපි කමිටුවකට සහභාගි වුණා.  එතැන වෙච්ච කථාව තමයි, ලක්ස 6ක් දුන්නා කියලා පර්මිට් එකක් ගන්න”. ‍රටේ හැම තැනම පගාවට වැඩ සිදුවන බවත්, පොඩි මිනිහාගේ ඉඳලා ලොකු මිනිහා දක්වා පගා ගහන බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කර සිටියේය.

එසේම, මෙය කාලයක් තිස්සේ සිදු වූ බවත්, මේ තත්ත්වය වෙනස් කරන්න ඕනෑ නම් මේ එක් කෙනෙකුගේ පඩිය වැඩි කරලා එක් කෙනෙකුට මේ තනතුරක් ලබා දීලා මදි බවත් ඔහු වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශ කලේය.

 

Share This:

Share this post

One thought on “පොඩි මිනිහාගේ ඉඳලා ලොකු මිනිහා දක්වා පගා ගහනවා: නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා

Post Comment