පොළොන්නරු නියඟය හමාරයි

පොළොන්නරු නියඟය හමාරයි

පොළොන්නරුවේ මැදිරිගිරිය, හිඟුරක්ගොඩ ආදී ප්‍රදේශ කිහිපයකට හත් මාසයක නියඟය හමාර කරමින්  අද සවස මහ වැසි ඇද හැලෙන්නට පටන් ගත්තේය.

Share This:

Filed in: All

Share this post

One thought on “පොළොන්නරු නියඟය හමාරයි

Post Comment