මගී ප්‍රවාහන සහතිකය ජුනි සිට අනිවාර්යයි

මගී ප්‍රවාහන සහතිකය ජුනි සිට අනිවාර්යයි

මගී ප්‍රවාහන බස් රථ සඳහා මගී ප්‍රවාහන සහතිකය ලබන ජුනි 1 වැනිදා සිට සෑම මගී ප්‍රවාහන රියදුරකු විසින්ම ලබාගෙන තිබීම අනිවාර්ය කෙරෙන අතර මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජෙනරාල් ජගත් චන්ද්‍රසිරි මහතා ප්‍රකාශ කළේ මේ වන විටත් මගී ප්‍රවාහන රියදුරන් දාහත් දහසකට මෙම පුහුණුව ලබාදී ඇති බවයි. ඔවුන්ට එම සහතිකය ලබා දීම මේ වන විට සිදුවෙමින් පවතී. රියැදුරකු සතු රියැදුරු බලපත්‍රය සහ සෙසු ලියකියවිලිවලට අමතරව මෙම සහතිකය ළඟ තබා ගැනීම අනිවාර්යය කෙරේ. රියැදුරු බලපත්‍රයෙන් රියැදුරකුට වාහන පැදවීමට අදාළ කටයුතු හා සම්බන්ධ පුහුණුව ලැබෙයි. මෙම මගී ප්‍රවාහන සහතිකයෙන් ඊට අමතරව රියැදුරකුට වාහන පැදවීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතු කරුණු ගණනාවක පුහුණුවක් ලබාදීම සිදුවේ.

Share This:

Filed in: All

Share this post

One thought on “මගී ප්‍රවාහන සහතිකය ජුනි සිට අනිවාර්යයි

Post Comment