මාස 03ක නියඟයක් – පානීය ජල ඉල්ලුම ඉහළට

මාස 03ක නියඟයක් – පානීය ජල ඉල්ලුම ඉහළට

ජල ඉල්ලුම වියළි කාලගුණයත් සමග 15% කින් පමණ ඉහළ ගොස් ඇති බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි. ජාතික ජලසම්පාද හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයේ සභාපති අලහුඩීන් අන්සාර් සඳහන් කළේ, කළු ගඟට කරදිය මුසුවීම හේතුවෙන් කළුතර ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවලට බෙදා හරින ජලයේ ලුණු සාන්ද්‍රණය ඉහළ ගොස් ඇති බවයි.
ජාතික ජලසම්පාද හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයේ සභාපති අලහුඩීන් අන්සාර් සඳහන් කළේ, කළු ගඟට කරදිය මුසුවීම හේතුවෙන් කළුතර ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවලට බෙදා හරින ජලයේ ලුණු සාන්ද්‍රණය ඉහළ ගොස් ඇති බවයි.
මේ හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශවල ජනතාවට පානීය ජලයය බවුසර් මගින් බෙදා හරින බව ද ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

Share This:

Filed in: All

Share this post

One thought on “මාස 03ක නියඟයක් – පානීය ජල ඉල්ලුම ඉහළට

Post Comment