වන අලි පහර දීමකදී ගෙවන වන්දිය රුපියල් ලක්ෂ පහ දක්වා වැඩිකෙරේ

වන අලි පහර දීමකදී ගෙවන වන්දිය රුපියල්  ලක්ෂ පහ දක්වා වැඩිකෙරේ

 වන අලීන්  පහරදීමකදී  මරණයට  පත්වුණු  අයකුගේ  මරණය වෙනුවෙන්  මෙතෙක්  ගෙවනු ලැබුවේ රුපියල්  ලක්ෂයක මුදලකි.  එම මුදල රුපියල්  ලක්ෂ පහ දක්වා  වැඩිකිරීමට තීරණය කර  ඇතැයි  තිරසර  සංවර්ධන හා වනජීවි ඇමැති  ගාමිණි  ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා පවසයි.

එසේම වන අලීන්  පහරදීම නිසා  සිදුවන බෙලහීනතාවයකදී  මෙතෙක් ගෙවු   රුපියල්  ලක්ෂයක මුදල රුපියල් ලක්ෂ දෙක දක්වාත්  නිවාස වන්දිය රුපියල්  පනස්දහසේ සිට  රුපියල්  ලක්ෂය දක්වාද වැඩි කර ඇතැයි ද ඇමැති කීය.

 

Share This:

Share this post

One thought on “වන අලි පහර දීමකදී ගෙවන වන්දිය රුපියල් ලක්ෂ පහ දක්වා වැඩිකෙරේ

  1. These are pretty great example available on single page.I was wondering this stuff from the long time but I was not able th get it.Thanks for sharing such a great exlmsaep.It is very essential work I appropriate for a great job.

    Reply

Post Comment