වර්ජනය නවතා දමා සාකච්ඡාවකට එන්න

වර්ජනය නවතා දමා සාකච්ඡාවකට එන්න

පෞද්ගලික බස් රථ වර්ජනය සම්බන්ධයෙන් පෙරේදා (1) පාර්ලිමේන්තුවේදී ජනාධිපතිවරයා සමඟ පැවැත්වූ සකච්ඡාව වර්ජනය කළ බස් රථ සංගම් නියෝජිතයන් ඊයේ (2) ජනාධිපතිවරයා සමඟ සාකච්ඡාවකට වේලාවක් ඉල්ලා ඇතත් ජනාධිපතිවරයා ඔවුන්ට පවසා ඇත්තේ වර්ජනය වහා නවතා සාකච්ඡාවකට එන ලෙස දැන්වූ අතර බස් රථ සංගම් අද (3) දිනයේ දී බොහෝ දුරට සිය වර්ජනය නවතා ජනාධිපතිවරයා සමඟ සාකච්ඡාවට පැමිණීමට නියමිත බවත් වාර්තාවේ.

Share This:

Filed in: All

Share this post

One thought on “වර්ජනය නවතා දමා සාකච්ඡාවකට එන්න

Post Comment