වෙබ් අඩවිවලින් බොරු වැපිරීම නවත්වනවා

වෙබ් අඩවිවලින් බොරු වැපිරීම නවත්වනවා

වත්තලදී  අධිකරණ සේවා සංගමය සංවිධානය කළ ‘විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ වාර්ෂික සමුළුව‘ අමතමින්  මෙරට වෙබ් අඩවි ටඅසත්‍ය ප්‍රකාශ පළකිරීම වැළැක්වීම සඳහා අවශ්‍ය නීතිමය පියවර ගැනීමට ආණ්ඩුව තීරණය කර ඇතැබව ජනපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා පැවසුවේය. මෙරට වෙබ් අඩවිවලින් දිනකට වැඩිපුරම නින්ද හා අපහාස ලබන පුද්ගලයාගේ වාර්තාව හිමිවී ඇත්තේ තමාට බවත් කී ජනපති අධිකරණය ද , දේශපාලනඥයන්ටද, බන්ධනාගාරයට ද පුද්ගල තරාතිරම අනුව ද විශේෂ සැලකිලි දක්වතියි ජනතාවගේ දැඩි විවේචනයක් ඇති බව ද කීවේය.

Share This:

Filed in: All

Share this post

One thought on “වෙබ් අඩවිවලින් බොරු වැපිරීම නවත්වනවා

Post Comment