සර්ව ජන ඡන්ද බලය පිළිබඳ ජනතාව දැනුම්වත් කිරීමට විශේෂ වැඩසටහනක්

සර්ව ජන ඡන්ද බලය පිළිබඳ ජනතාව දැනුම්වත් කිරීමට විශේෂ වැඩසටහනක්

සැප්තැම්බර් 15 දිනට යෙදී ඇති ලෝක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දිනය නිමිත්තෙන් “ඡන්දය ඔබේ අයිතියයි“ යන තේමාව යටතේ සර්ව ජන ඡන්ද බලය පිළිබඳ ජනතාව දැනුම්වත් කිරීමේ  විශේෂ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පියවර ගෙන ඇත.  මෙම වැඩසටහන බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්මේවෙනු ඇත.

ලෝකයේ සර්ව ජන ඡන්ද බලය හිමිවූ මුල් පෙළේ රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව හැඳින‍්වේ.  විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන්ට ඡන්ද බලය හා ඡන්දයට ඉදිරිපත් වීමට ඇති අවස්ථාව අතින්ද ලංකාව පෙර‍මුණේ පසුවෙයි.

 

Share This:

Share this post

2 thoughts on “සර්ව ජන ඡන්ද බලය පිළිබඳ ජනතාව දැනුම්වත් කිරීමට විශේෂ වැඩසටහනක්

Post Comment