ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා එ.ජා.ප. කැලණිය සංවිධායක

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා එ.ජා.ප. කැලණිය සංවිධායක

එක්‌සත් ජාතික පක්‍ෂයේ කැලණිය නව ආසන සංවිධායක ධුරයට පත් ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහතා එ.ජා.ප. නායක සහ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අතින් ඊයේ (02 වැනිදා) සිරිකොතදී සංවිධායක පත්වීම භාරගත් ගත්තේය.

Share This:

Filed in: All

Share this post

One thought on “ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා එ.ජා.ප. කැලණිය සංවිධායක

Post Comment