ශ්‍රී ලංකාවට ජී.එස්.පී + ලබාදීමට යුරෝපා සංගමය තීරණය කරයි

මානව හිමිකම්, නීතියේ ආධිපත්‍ය සහ යහපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමට වත්මන් රජය ගත් සාධණීය පියවර සැලකිල්ලට ගනිමින් යුරෝපා සංගමයට අයත් රටවල්…