වරාය, ජල, තෙල්, විදුලිය පෞද්ගලීකරණය කිරීමට එරෙහිව වෘත්තීය සමිති එක්වෙයි

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ මුවාවෙන් පෞද්ගලීකරණය කිරීමේ ආණ්ඩුවේ සැලැස්මක් ඇතැයි වරාය, ජල,තෙල්, විදුලිය විකිණීමට එරෙහි වෘත්තීය සමිති එකමුතුව සඳහන් කරයි. සමාජ…