පොඩි මිනිහාගේ ඉඳලා ලොකු මිනිහා දක්වා පගා ගහනවා: නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා

අද දින (21) පාර්ලිෙම්න්තුවේ  අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරි‍යගේ වැටුප හා දීමනා ප්‍රතිශෝධනය කිරීම සම්බන්ධ විවාදය…