බඳගිරියේ අතුරුදන් වූ තරුණයා සම්බන්ධව පරීක්ෂණ තවදුරටත්

පසුගිය 05 වනදා වී සොරකමක් සම්බන්ධයෙන් සැකපිට අත්අඩංගුවට ගැනුණු හම්බන්තොට බදගිරියේ පදිංචි ජි .ජි ගයාෂාන් නැමති තරුණයා පසුගිය 06 වනදා…