ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ 65 වන සංවත්සරය අභිමානවත් අයුරින් පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සුදානම්

ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය පිහිටුවා මේ වන විට වසර 65 ක් ගතවී ඇත.  එම පක්ෂය ආරම්භ කරනු ලැබුවේ 1951 වසරේ…