යුරෝපා සංගමයේ එල්ටීටීඊ තහනම ඉවත් කිරීමට ඉඩ දෙන්නේ නෑ

දශකයක් පුරා යුරෝපා සංගමය තුළ එල්.ටී.ටී.ඊ ත්‍රස්ත සංවිධානයට එරෙහිව පනවා තිබූ තහනම ඉවත් කළ යුතු බවට යුරෝපයේ ඉහළම අධිකරණයේ ප්‍රධානතම…