ඇවන්ගාඩ් මෙරිටයිම් සමාගමේ සභාපතිටත් ඇප

අල්ලස් හෝ දූෂණ කොමිසම මගින් අත්අඩංගුවට ගෙතන සිටි ඇවන්ගාඩ් මෙරිටයිම් සමාගමේ සභාපති නිශ්ශංක සේනාධිපති  සහ හිටපු මේජර් ජනරාල් පාලිත ප්‍රනාන්දු…