ලෝක ආර්ථික සමුළුවට අගමැති යයි

ලෝක ආර්ථික සමුළුවට සහභාගී වීම සඳහා අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සඳුදා (16) ස්විට්සර්ලන්තය බලා පිටත්ව යාමට නියමිතය. ජනවාරි 17 සිට…