විගමණික ශ‍්‍රමිකයන්ගේ අවම වැටුප ලබන ජනවාරි මාසයේ සිට ඉහළට

විගමණික ශ‍්‍රමිකයන්ගේ අවම වැටුප් ඉහළ දැමීම කෙරෙහි දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ කළ සාකච්චා කලද එය විවිධ හේතු නිසා ප්‍රමාද විය.  කෙසේ…