පොඩි මිනිහාගේ ඉඳලා ලොකු මිනිහා දක්වා පගා ගහනවා: නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා

අද දින (21) පාර්ලිෙම්න්තුවේ  අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරි‍යගේ වැටුප හා දීමනා ප්‍රතිශෝධනය කිරීම සම්බන්ධ විවාදය…
විගමණික ශ‍්‍රමිකයන්ගේ අවම වැටුප ලබන ජනවාරි මාසයේ සිට ඉහළට

විගමණික ශ‍්‍රමිකයන්ගේ අවම වැටුප් ඉහළ දැමීම කෙරෙහි දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ කළ සාකච්චා කලද එය විවිධ හේතු නිසා ප්‍රමාද විය.  කෙසේ…