සර්ව ජන ඡන්ද බලය පිළිබඳ ජනතාව දැනුම්වත් කිරීමට විශේෂ වැඩසටහනක්

සැප්තැම්බර් 15 දිනට යෙදී ඇති ලෝක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දිනය නිමිත්තෙන් “ඡන්දය ඔබේ අයිතියයි“ යන තේමාව යටතේ සර්ව ජන ඡන්ද බලය පිළිබඳ…